Mandrinex logo

VOOR AL UW KARTONOPLOSSINGEN

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten en op elke samenwerking of elke contactname, verzoek tot informatie, offerteaanvraag, enz... met Mandrinex BV, alsook bij het gebruik van de website. Mandrinex BV behoudt zich het recht de privacyverklaring bij te werken. Wijzigingen zijn steeds consulteerbaar op onze website en kunnen eveneens bij ons opgevraagd worden.

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VANDE PERSOONSGEGEVENS
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Mandrinex BV, met zetel te 9770 KRUISEM, Stokstraat 36, met ondernemingsnummer 0401.077.776.
 

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen.

We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

 

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Wanneer u klant of leverancier bent van Mandrinex BV worden uw persoons-gegevens opgeslagen en gebruikt voor communicatie rond prijsvragen, offertes, bestellingen, leveringen, facturen en andere communicaties gelinkt aan verkoop en/of aankoop.

Wanneer u zich als niet-klant/-leverancier inschrijft voor een event of informatie aanvraagt via de website, via email, telefonisch of bij een bezoek, vragen wij uw persoonsgegevens om uw (aan)vraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens kunnen opgenomen worden in onze database.

Het spreekt voor zich dat wij, voor de goede uitvoering van de overeenkomst, de afhandeling van een bestelling en om elke andere samenwerking in goede banen te kunnen leiden, in het bezit dienen te zijn van een aantal persoonlijk identificeerbare gegevens. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy-verklaring genoemde doelen:
- Naam
- Adres
- Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer.

Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken (zie verder “uw rechten als individu”).

 

ONTVANGER VAN GEGEVENS
Wanneer u een bezoek wenst te brengen aande fabriek kunnen wij uw gegevens (alsook een kopie van uw identiteitskaart) om veiligheidsredenen doorgeven aan onze medewerkers in de fabriek.

 

Verder zal enkel onze accountant uw persoonsgegevens ontvangen voor de verwerking van onze boekhouding (indien u een klant of leverancier bent) en het sociaal secretariaat voor de verwerking van de lonen (indien u een personeelslid bent).

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren. Wij kunnen de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van Mandrinex BV, van haar klanten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft Mandrinex BV procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Uw gegevens worden centraal bewaard en zijn beveiligd tegen misbruik, verspreiding en diefstal. We gebruiken de informatie enkel intern en geven ze uitsluitend door aan derden in functie van de optimalisatie van onze dienstverlening (bijvoorbeeld aan een transporteur voor een levering). Ook van onze leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Ze mogen deze gegevens niet doorgeven en zijn gebonden aan geheimhouding. Ook verkopen we uw gegevens helemaal niet.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn,zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacycommissie.
 

BEWARINGSTERMIJN

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

 

UW RECHTEN ALS INDIVIDU

Met betrekking tot de persoonsgegevens die door Mandrinex BV verwerkt worden, heeft u een aantal rechten. U vindt hieronder een overzicht.

  • U kan uw gegevens inkijken: U kan te allen tijde de persoonsgegevens die wij voor u verwerken inkijken. Indien u dit wenst, kan u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij in ons bezit hebben.
  • U kan uw gegevens laten verbeteren: In zoverre de persoonsgegevens die wij bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te vragen om deze gegevens aan te passen.
  • U kan uw gegevens laten verwijderen: Indien u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, kan u vragen dezete laten verwijderen. We zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.
  • U kan vragen uw gegevens over te dragen aan een derde partij: U heeft tevens het recht de persoonsgegevens die u zelf aan Mandrinex BV heeft verstrekt, bij ons op te vragen of aan ons te vragen deze over te dragen aan een derde partij.
  • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw gegevens: U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit verzoek inwilligen tenzij de verwerking nodig is voor wettelijke doeleinden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.

 

CONTACT EN KLACHTEN

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij Eline De Mulder via e-mail eline@demuldernv.be.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door Mandrinex BV heeft u het recht een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02 274 48 00
Fax: 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

 Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.